Statut Fundacji

Statut Fundacji

FUNDACJA EDUKACJI STRZELECKIEJ I HISTORYCZNEJ „SEMPER PARATI”

z dnia 14 lutego 2018r.

(tekst jednolity stan na dzień 02.03.2018r.)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej „Semper Parati

zwana dalej „Fundacją”

 

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w Statucie.
 4. Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.
 5. Fundacja jest apolityczna.

 

§3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć placówki terenowe- oddziały Fundacji. Zakres działania Oddziału i obowiązków osób nim kierujących określa uchwała Zarządu Fundacji.

 

§4

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2018 r. roku i działa na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§5

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

 

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

 

II.

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

§8

Celem Fundacji jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności służących podnoszeniu zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej;
 2. Propagowanie strzelectwa rekreacyjnego, sportowego i bojowego.
 3. Działalność muzealnicza w zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji, inwentaryzacji, katalogowania broni palnej, broni białej i innych militariów;
 4. Podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, ochrona różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju oraz upowszechnianie efektów tej działalności.

 

§9

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

 1. Upowszechnianie i promocję sportów strzeleckich;
 2. Organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego;
 3. Rozwój kompetencji strzeleckich dzięki organizacji i prowadzeniu szkoleń, instruktaży, seminariów, kursów podnoszących umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią;
 4. Organizację i prowadzenie ogólnodostępnych imprez strzeleckich i wystaw militariów;
 5. Współpracę ze szkołami średnimi realizującymi kształcenie w klasach o profilu mundurowym;
 6. Współpracę z ośrodkami akademickimi kształcącymi w zakresie bezpieczeństwa państwa;
 7. Współpracę ze służbami mundurowymi w zakresie doskonalenia zawodowego;
 8. Upowszechnianie wiedzy o historii Wojska Polskiego, m. in. poprzez realizację rekonstrukcji historycznych oraz popularyzację zasad prawdy, honoru iwychowania obywatelskiego;
 9. Kształtowanie i utrwalanie zainteresowań, nawyków i umiejętności istotnych dla zachowania zdolności obronnych Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju;
 10. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie historii wojskowości oraz prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie;
 11. Inicjowanie i organizacja imprez historycznych, jak również innych działań służących integracji środowisk rekonstrukcyjnych i patriotycznych;
 12. Opiekę nad zabytkami muzealnymi związanymi z historią regionu i Polski;
 13. Promocję regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych;
 14. Ochronę i restaurację obiektów historycznych o charakterze obronnym, jak również innych materialnych wytworów tradycji militarnych;
 15. Integrację społeczną osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze strzelectwa sportowego;
 16. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. Organizację symulacji militarnych z wykorzystaniem replik broni i symulatorów elektronicznych itp.;
 18. Publikację materiałów promujących oręż i historię Wojska Polskiego;
 19. Zarządzanie obiektami zabytkowymi, sportowymi i rekreacyjnymi;
 20. Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

 

§10

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą.

 

§11

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać wykonywanie wybranych zadań w ramach innego stosunku prawnego.

 

III.

ORGANY FUNDACJI

 

§12

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest jedynym organem Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej majątkiem.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa oraz Członków Zarządu.
 4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji. Rezygnacja wymaga formy pisemnej
 5. Pierwszy Zarząd fundacji powołują Fundatorzy.
 6. Osobami uprawionymi do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Fundacji są członkowie aktualnego Zarządu Fundacji.
 7. Zarząd może powoływać i odwoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnikiem może być Członek Zarządu Fundacji lub inna osoba wskazana przez Zarząd Fundacji.

 

§13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu i Członek Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, jednakże oświadczenia nie powodujące ze strony Fundacji rozporządzania ani zobowiązania majątkowego, każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.

 

§14

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu.
 2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza możliwości podziału między członków Zarządu dziedzin, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb nierzadziej niż raz na kwartał.
 4. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Wsytuacjach nagłych posiedzenie Zarządu może zostać zwołane bez zachowania terminów.

 

§15

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. W przypadku równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

§16

 1. Zarząd może postanowić, że członkowie Zarządu będą wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej określając jednocześnie wysokość wynagrodzenia.
 2. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałemw pracach Zarządu.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu.
 4. W przypadku gdy umowa dotyczy osoby Prezesa, dokument podpisuje dwóch członków Zarządu.

 

§17

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. opracowywanie budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań,
 6. opracowywanie strategii i długofalowych planów działania,
 7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
 8. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 9. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
 10. pozyskiwanie środków na realizację celów Fundacji,
 11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 12. wykonywanie czynności związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację,
 13. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia,
 14. połączenie z inną fundacją oraz likwidacja fundacji.

 

§18

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jejśrodków majątkowych,zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 

IV.

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§19

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. Fundatorzy przeznaczają fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz kwotę 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji- obie kwoty przekazane przez Fundatorów w formie gotówkowej.

 

 

§20

Majątek fundacji stanowią środki finansowe opisanew § 19 oraz ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i inne środki finansowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

 

§21

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji;
 2. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
 3. dywidendy z akcji i z udziałów;
 4. odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innychpapierów wartościowych;
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§22

Przychody Fundacji w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych.

 

§23

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością swojego majątku.

 

V.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§24

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresach:
 4. Badania Naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
 5. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z);
 6. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
 7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 8. Działalność muzeów (91.02.Z);
 9. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych miejsc atrakcji turystycznych (91.03.Z)
 10. Wydawanie książek (58.11.Z);
 11. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
 12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

 

VI.

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

 

§25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i, zakresu prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych kwestii istotnych dla działania Fundacji.

 

VII.

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§26

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w raziewyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd może podjąćuchwałę o likwidacji Fundacji.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd decyduje o przekazaniu pozostałych po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającymcele zbliżone do celówFundacji.

 

§27

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 14 Luty  2018 roku i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejonowy.

 

Fundatorzy