Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK 2024

Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej „Semper Parati” zaprasza na Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK 2024.

 

Kursy Prowadzącego Strzelanie organizowane wg zaleceń Ligi Obrony Kraju przez Niepubliczna Placówkę Kształcenia Ustawicznego Fundacji to 24 godziny zajęć. Licencja wydana przez LOK obowiązuje dożywotnio, niezależnie od tego czy osoba, która ją zdobyła pozostaje członkiem LOK i/lub PZSS czy też nie. Do uzyskania Licencji PS nie ma potrzeby posiadania Patentu Strzeleckiego. W ramach kursu prowadzonego przez LOK uzyskać można szersze uprawnienia niż w przypadku licencji PZSS.

Zapisy wyłącznie do 07.07.2024. Osoby które nie uregulują płatności do dnia 10.07.2023 (prześlą potwierdzenie przelewu) zostaną skreślone z listy. Rejestracja przez formularz: https://stary-bunkier.pl/kurs-prowadzacego-strzelanie-2024-formularz/

Prowadzący strzelanie:

 1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, a także odpowiada za szkody powstałe podczas strzelania
  oraz spowodowanie wypadku stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
 3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
 4. Pilnuje przestrzegania przepisów regulaminu strzelnicy przez osoby znajdujące się na strzelnicy (zarówno korzystających ze strzelnicy czyli strzelających, jak również osób im towarzyszących czyli widzów).
 5. Wydaje komendy dotyczące rozpoczęcia, przerwania i zakończenia strzelania oraz zezwala na wchodzenie przed stanowisko strzeleckie tj. udanie się w kierunku tarcz.
 6. Po zakończeniu strzelania kontroluje na stanowisku strzeleckim rozładowanie broni przez korzystających ze strzelnicy

Osoba pełniąca funkcję „prowadzącego strzelanie” nie jest instruktorem i jego funkcja jako prowadzącego strzelanie nie polega na nauce strzelania.

Warunkiem uzyskania uprawnień i legitymacji jest:

 1. Ukończone 21 lat.
 2. Orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w szkoleniu.
 3. Posiadanie umiejętności strzeleckich (kurs przeznaczony jest dla osób potrafiących strzelać oraz zapoznanych z bronią zgodnie z zakresem kursu – zaleca się wymaganie od uczestników przedstawienia odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie). Dla osób nie posiadających wymaganych umiejętności, a jednocześnie chcących uzyskać przedmiotowe uprawnienia należy wcześniej przeprowadzić szkolenia w formie odrębnych kursów);
 4. Ukończenie kursu zakończone zaliczeniem (z wynikiem pozytywnym) egzaminów;
 5. W kursie mogą uczestniczyć obywatele innych państw (również spoza UE) chcący uzyskać uprawnienia oraz legitymację uprawniającą ich do prowadzenia strzelania na terytorium RP. W takim przypadku w legitymacji w miejscu przeznaczonym na numer Pesel wpisuje się serię i numer paszportu. Ze względu na określony czas ważności paszportów, w przypadku skończenia się czasookresu jego ważności, legitymacja musi zostać wymieniona (odpłatnie) na nową, zawierającą serię i numer ważnego dokumentu. Wymiana legitymacji następuje na wniosek zainteresowanego.

Cele szkolenia:

 • przeszkolenie (przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych
  form strzelań;
 • przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy przedmedycznej (ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich);
 • zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich;
 • przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i formami szkolenia;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy strzelania (w tym – przykładowe regulaminy strzelnic);
 • zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami;
 • zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni);
 • zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań;
 • zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy;
 • zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji;

Zgodnie z zarządzeniem nr 8 Prezesa LOK z dn. 3 kwietnia 2017 r. w sprawie szkoleń dla prowadzących strzelanie podmiot prowadzący szkolenie może wystąpić o wydanie legitymacji „Prowadzący Strzelanie” potwierdzając uprawnienia do prowadzenia strzelania z broni:
A. – pneumatyczna;
B. – palna bocznego zapłonu;
C. – palna centralnego zapłonu;
D. – maszynowa (pistolet);
E. – samoczynna;
F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
G. – gładkolufowa;
H. – czarnoprochowa;

Cele szkolenia strzeleckiego:

 • potwierdzenie umiejętności strzeleckich oraz nawyków ruchowych związanych z bezpieczną obsługą broni w czasie strzelania;
 • potwierdzenie umiejętności związanych z prowadzeniem strzelania w kontekście bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa.

Warunki zaliczenia kursu:

 • udział w szkoleniu (odbycie pełnego cyklu szkolenia – 100% zajęć);
 • egzamin teoretyczny – pozytywne zdanie testu potwierdzającego znajomość podstawowych informacji z zakresu kursu:
  • Ustawy o broni i amunicji oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
  • Ustawy o ochronie osób i mienia oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
  • Ustawy o sporcie;
  • Kodeksu Karnego w zakresie tematycznym kursu;
 • potwierdzenie znajomości zasad bezpieczeństwa związanych z manualna obsługa broni palnej, pneumatycznej i czarnoprochowej (zgodnie z tematyką zakresu kursu) oraz zachowania się na strzelnicy a w tym przeciwdziałaniu wypadkom i niebezpieczeństwom występującym podczas strzelań zarówno na stanowisku strzeleckim jak i po za nim;
 • potwierdzenie znajomości budowy i zasad działania broni palnej, pneumatycznej i czarnoprochowej (zgodnie z tematyką zakresu kursu);
 • zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu praktycznego ze strzelania oraz zagadnień związanych z prowadzeniem strzelania;
 • zaliczenie egzaminu potwierdzającego znajomości zasad udzielania pomocy przedmedycznej szczególnie w zakresie niebezpieczeństw towarzyszącym uprawianiu strzelectwa.

Rejestracja na kurs i opłaty

Koszt kursu wynosi 800 zł.  Kurs zaplanowany jest na jeden weekend: 12-14.07.2024 jednak terminarz może ulec nieznacznym zmianom. Staramy się aby był dogodny dla uczestników.

Warunkiem zapisu na kurs jest rejestracja przez formularz: https://stary-bunkier.pl/kurs-prowadzacego-strzelanie-2024-formularz/ oraz wpłata (do dnia 10.07.2024) kwoty 800 zł na konto Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie. Bank PEKAO SA: 50 1240 6654 1111 0000 4966 9288. Tytuł przelewu: Kurs na Prowadzących Strzelanie.  Potwierdzenie przelewu przesyłamy na adres mariusz@stary-bunkier.pl

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie. Koszt badania lekarskiego do uzyskania uprawnienia Prowadzący Strzelanie wynosi 50 zł. Lekarz będzie obecny na kursie i przeprowadzi badanie. Płatność gotówką na miejscu.

Zajęcia związane z kursem mogą zostać rozszerzone o dodatkowe terminy w zależności od ilości kursantów oraz wybrany przez nich zakres szkolenia. Celem szkolenia jest przekazanie wartościowej wiedzy a nie sprzedaż legitymacji.

Część teoretyczna (12 lipca zajęcia on-line) 13 lipca odbędzie w salach szkoleniowych w bunkrze w Szczecinie. Zaczynamy o godzinie 8:45. Dojazd do bunkra https://stary-bunkier.pl/dojazd/

Część praktyczna (14 lipca) odbędzie się na strzelnicy  bunkrze w Szczecinie. Zaczynamy o godzinie 9:45. Dojazd do strzelnicy https://stary-bunkier.pl/dojazd/

Liczba miejsc dla osób z poza Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej „Semper Parati” oraz 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego jest ograniczona. 

Kontakt: tel. 519.583.069, email: mariusz@stary-bunkier.pl

Materiały do pobrania:

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK Akty Prawne 2022 (468 pobrań )
Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK Prezentacje (1421 pobrań )